1365ckESpf? wefaqmifrkef;vqef; 14 &uf /       2003ckESpf Edk0ifbmv 7 &uf/        twGJá7 ? trSwfá137
 
 
 
  

'DADudk tifwmeufuyJ vufcHrnf

ársKd;od*FDcsKd
1365ckESpf? wefaqmifrkef;vqef; 14 &uf /   2003ckESpf Edk0ifbmv 7 &uf/   twGJá7 ? trSwfá137
 

tar&duefjynfaxmifpkwGif tpOftNrJoGm; a&mufaexkdif&ef twGuf ESpfpOf 'DAD (Diversity Visa) uHprf;rJtpDtpOfokdY pmwdkuf rSwpfqifY avQmufxm;&onf jzpfaomf vnf; ,ckESpfwGifrl tifwmeufrS wpfqifY avQmufvTmrsm;ukd vufcHawmYrnf jzpf aMumif; od&onf/

tar&duefjynfaxmifpku ¤if;\ 0ufbfqkduf wpfckjzpfaom www. dvlottery. state.gov rS wpfqifY 0ifa&mufavQmufxm;olrsm;udkom 2005 ckESpfwGif tar&duefEkdifiHü tNrJwrf; aexkdifcGifY 'DAD (Diversity Visa) uHprf;rJ tpDtpOfwGif yg0if uHprf;cGifY&Ekdifrnfjzpf onf/

ESpfpOfESpfwkdif;yif tar&duefEkdifiHokdU ajymif;a½TUaexkdifolta&twGufenf;onfh EkdifiHrsm;rS avQmufxm;ol 50ç000 tm; tNrJwrf;aexkdifcGifYADZmrsm; xkwfay;avh ½Sdonf/

jrefrmEkdifiHrS avQmufxm;olrsm;teuf 'DAD uHprf;rJ ADZm&½Sdol OD;a&onf vGefcJY aomESpf tenf;i,ftwGif; wpfpxuf wpfpykdírsm;vm&m 2001 ckESpftwGuf 'DAD uHxl;½SifOD;a&onf 734 OD;om ½SdcJh&mrS 2003 ckESpfwGif uHxl;½SifOD;a&onf 930 txd wkd;wufvmonfukd awGU&onf/

2005 ckESpf 'DADuHprf;rJtwGuf avQmuf vTmrsm;ukd ,ckESpf Ekd0ifbm 1 &ufaeYrS 'DZifbm 30 &ufaeY twGif;om vufcH oGm;rnf[k od&onf/

uae'gEkdifiH? w½kwfEkdifiH? uarÇm'D;,m;? 'kdrDeDuef? tdEd´,? ruúqDukd? ygupöwef? zdvpfykdif? ½k½Sm;? awmifukd&D;,m; ponfh EkdifiHaygif; 15 EkdifiHrS uHxl;½Sif pkpkaygif; 50ç000 tm;vGefcJYaom ig;ESpftwGif; tar&duefjynfaxmifpkwGif ajymif;a½TU aexkdifcGifYjyKxm;NyD; jzpfaomaMumifY ,if; EkdifiHrsm;rS avQmufxm;jcif;ukd ,ckESpfwGif vufcHawmYrnf r[kwfyg/

owif;acgif;pOf

ájynfwGif;owif;

ápD;yGm;a&;u@

áEdkifiHa&;&mu@

áusef;rma&;ESifh vlrIa&;u@