1365 ckESpf? wefaqmifrkef;vjynfhausmf 6 &uf/     2003ckESpf Edk0ifbmv 14 &uf/        twGJá7 ? trSwfá137
 
 
 
 ]] 'DrSmu Ak'¨bmom? [dE´L ? rGwfpvif tawmfrsm;rsm;u tarT;wdkifoHk;Muawmh 'D vkyfief; wdrfaumzdkY rjzpfEdkifygbl;}} ...

 

aq;ukefonfrsm;toif; pD'D½Grf xkwfrnf

á,Ofrif;xGef;
2003ckESpf Edk0ifbmv 14&uf/   twGJá7 ? trSwfá137
 

jrefrmEkdifiHwGif; aq;0g;wifoGif;a&mif;0,f rIESifh aq;½kH? aq;½kHypönf;rsm;ESifh q&m0ef ta&twGuf ponhf tcsuftvufrsm; yg0ifonfh pD'D½Grfwpfckudk vmrnfhESpftp ydkif;wGif pwifxkwfa0awmhrnf jzpfaMumif; jrefrmEkdifiH aq;ESihf aq;ypönf;ukefonfrsm; ESihf vkyfief;½Sifrsm;toif; twGif;a&;rSL; a'gufwm apmvSxGef;u jrefrmwdkif;(rf)ESifh awGYqHkpOf ajymMum;cJhonf/

a'gufwm apmvSxGef;u xdkpD'D½GrfwGif jrefrmEkdifiH usef;rma&; taxmuftuljyK aq;½kH? aq;cef;rsm;pm&if;ESifh aq;0g;wif oGif;rIqdkif&m tcsuftvufwdkYudk xnfhoGif; azmfjyay;oGm;rnf[k ajymjyonf/

]]'DpD'D½Grfudk vkyf&wJh &nf½G,f&if;u uRefawmfwkdY EkdifiHom;taeeJYa&m? 'Daq; ynmavmurSm usifvnfwJholawG taeeJY yg 'DtcsuftvufawGavmufawmh odxm; oifhw,fvdkYxifw,f/ 'Dvdktcsuftvuf twdtusr½SdwJh twGuf wpfcgwav EkdifiH wum todkif;t0dkif;eJU qufqH&wJh tcg olwdkYbufu ar;jref;vm&if wpfa,muf wpfrsKd; xifaMu;eJY rSef;ajzaewmawGu EkdifiHtay:txiftjrifao;oGm;Ekdifw,f}} [k a'gufwm apmvSxGef;u ½Sif;jyonf/

xdkpD'D½GrftwGuf vdktyfaom tcsuf tvufrsm;udk toif;0ifrsm; yg0ifonfh vl 30 tkyfpku pD;yGm;a&;ESihf ul;oef;a&mif;0,f a&;0efBuD;Xme? tpm;tpmESifh aq;0g;BuD; MuyfuGyfuJa&;XmeESifh trsKd;om; usef;rm a&;aumfrwDwdkY\ tultnDjzifh aumufcH aqmif½Gufvsuf ½SdaMumif;¤if;uajymonf/