1365 ckESpf? wefaqmifrkef;vjynfhausmf 13 &uf/     2003ckESpf Edk0ifbmv 21&uf/        twGJá7 ? trSwfá138
 
 
 
  

78 vrf;wdkufcef;rsm; aps;usaeaomfvJ ta&mif;yg;

áZifrif;
2003ckESpf Edk0ifbmv 21&uf/   twGJá7 ? trSwfá138
 

rEÅav;NrdKU blwmBuD;? aq;½kHBuD;? &wemyHkaps;topfBuD;ESifh rEÅav;owif;ESifh enf;ynm zGHUNzdK;wdk;wufa&; taqmufttHkwdkY teD;½Sd 78 vrf;0ef;usifrS wdkufcef;aps;rsm;rSm ,ck oHk;av;vtwGif; aps;usaeaomfvnf; ta&mif;t0,frsm; at;aeaMumif; aps;uGufowif;rsm;t& od&onf/

,ckESpfpydkif;u rsufESmpm 18ay? 20ay oHk;xyfwGJ? av;xyfwGJ wdkufcef;rsm;rSm usyfaiG odef; 1ç000 ausmf cJhaomfvnf; ,cktcg vrf;rwef;rsm;rSm odef; 800cefY aps;aygufaeNyD; 0if;twGif; wdkufrsm;rSm usyfodef; 600 cefY aps;½Sdum ta&mif;t0,f tvGefenf;aeygaMumif; atmifxkdufrif; aqmufvkyfa&; ukrÜPDrS refae*sm OD;pdk;ausmfOD;u ajymonf/

]]ta&mif;t0,fxuf tiSm;bufrSm ydkNyD; rsm;aeygw,f? t&ifwkef;u 78 vrf;bufrSm wdkufcef; wpfcef;udk wpfv ESpfaomif;cGJ? oHk;aomif;yJ½Sd&mu tcktay:qHk; av;xyfrSmawmif av;aomif;cGJavmuf jzpfaeygw,f? a&mif;zdkY wdkuftopfawG vnf;½Sdaeygao;w,f}}[k ¤if;uajymonf/

atmifxdkufrif; ukrÜPDonf ref;jrefrm aqmufvkyfa&;vkyfief;ESifh twl vrf; 30? 77 _ 78 vrf;Mum;wGif 6 cef;wGJ av;xyf taqmufttHk ESpfvHk;? 77 vrf;ay:? 29 _ 30 vrf;Mum;wGif oHk;cef;wGJ av;xyf taqmufttHk ESpfvHk; aqmufvkyfa&mif;cs cJhNyD; ,cktcg 0if;twGif;wGif &Spfcef;wGJ oHk;xyf taqmufttHk wpfvHk;ESifh ajcmufcef;wGJ oHk;xyf taqmufttHk ESpfvHk;rSm rMumcif aqmufvkyf NyD;pD;awmhrnf jzpfonf/

78 vrf;wpf0dkufü tufpf0dkif? pDwD;ref;? a½TjzL?*&dwfa0g ponfhaqmufvkyfa&; vkyfief;BuD;rsm;rS tqifhjrifh wdkufcef;rsm; wpfNydKifwnf; aqmufvkyfaeNyD; ae&mtaetxm; aumif;rGefjcif;wdkYaMumifh vlBudKuf trsm;qHk;jzpf aomfvnf; ,ckvrsm;twGif; ta&mif;t0,f at;aeygaMumif;? tcsdKU aqmufvkyfa&; vkyfief;rsm;rSmawmh BudKwif a&mif;csxm;onfh tpDtpOft& aqmufvkyfaejcif;jzpfaMumif; vkyf ief; ½Sif wpfOD;uqdkonf/

tqdkyg 78vrf; 0ef;usif½Sd wdkufcef;rsm;rSm ajrnDxyfwGif aps;qdkif? odkYr[kwf ta&mif;jycef; zGifhvSpfEdkifNyD; tay:xyfwGif vlaeEdkifaom oHk;xyfwGJ? av;xyfwdkufcef;rsm;ESifh yvmZm ESpfck tygt0if jzpfonf/

]]77vrf;? 78 vrf;eJY vrf; 30 eJY 35 Mum;0ef;usifu wu,fudk rEÅav;&JU tqifhjrifh wdkufcef;aps;uGuf wpfckvdk vsifvsifjrefjref ajymif;vJaeygw,f? a½TyvmZmeJY uRefawmfwdkY a½TjzLyvmZmuvnf; tJ'D 0ef;usifrSmyJ ½Sdaew,fav? vuf½Sdvnf; aqmufvkyfaeqJawG ½SdaeNyD; aemifvnf;xyfaqmufOD;r,fh [mawG ½Sdaeygao;w,f}} [k a½TjzLaqmuf vkyfa&;vkyfief;rS OD;xGef;xGef;u qdkonf/

]]a½TyvmZmu NyD;aeygNyD? uRefawmfwdkY a½TjzLyvmZmuawmh 2003 rSm tukef NyD;ygr,f? ab;ywfywfvnfrSmvnf; oHk;xyfwGJ wdkufcef; 29 wGJ ½Sdygw,f? ajrnDxyfeJY 'kwd,xyfuawmh aps;qdkifawGyg? yvmZm tqifhtaeeJY rEÅav;rSm 'DESpfckyJ ½Sdao;w,fvdkY xifygw,f? uGef'dk tqifhuawmh rvkyfMuao;ygbl;? ae&mtcuf tcJa&m vlaerI tajctaeawGa&m tm;vHk; jynfhpHkrS jzpfrSmyg}} [k ¤if;u qufvuf ajymqdkcJhonf/

78 vrf;buf½Sd wdkufcef;rsm;NyD;vQif pdwft0ifpm;qHk;rSm rEÅav;wuúodkvfteD; odyÜHvrf;awmifbuf NrdKUuGufopfrS vkH;csif;wdkufrsm;yif jzpfonf/

rEÅav;NrdKUv,frS um;jzifh 15 rdepfcefY um;armif;vQif a&mufEdkifaom qdwfNidrf&yfuGufoefYoefYjzpfonfh tqdkyg w?P NrdKUuGufopfrsm;rS udk,fydkifvHk;csif; tdrfrsm;rSmvnf; udk,fydkifNcH0if;jzifh aevdkolrsm;twGuf aps;uGufwpfck jzpfaeonf/

txl;ojzifh rEÅav;wGif wdkufcef;? ajruGuf0,faomolrsm;rSm NrdKUaevlxkxuf tjcm;a'orS rEÅav;wGifvma&muf tajccs aexdkifvdkolrsm;u 80 &mcdkifEIef;cefY ½SdaMumif; aps;uGufuRrf;usifolrsm;u qdkonf/

tqdkygolrsm;rSm rEÅav;wGif a&mufESifhaeaom aqGrsdK;taygif;oif;rsm;ESifh eD;aomae&mrsm;udkom ydkí pdwf0ifpm;Muonf/

2000-2001onf ydkrdk ta&mif;t0,f aumif;aomESpf jzpfaMumif;? ,ck aemufydkif;rSm ta&mif;t0,f enf;enf; at;aMumif;? 78 vrf; wdkufcef;rsm;ESifh NrdKUopfwdkufcef;rsm;rS aps;EIef;t&a&m ae&mt&yg oifhwifh aumif;rGefojzihf NrdKUxJrS tjcm;ae&mrsm;xuf ydkrdk t0,fvdkufaejcif; jzpfaMumif; aqmufvkyfa&;orm; wpfOD;u ajymonf/

odyÜHvrf;teD; NrdKUopf&yfuGuftwGif;½Sd vrf;Mum; ajruGufrsm;rSm a&? rD;? zkef;yg0ifrI ESifh aqmufvkyfxm;aom taqmufttHkESifh ajrtus,fay: rlwnfí usyf aiGodef; 500rS odef; 3ç000 ausmfxd aygufaps; ½Sdaomfvnf; ta&mif; t0,fyg;vsuf ½Sdonf/

]]NrdKUopfu taqmufttHk ajruGufeJY NrdKUv,faumif taqmufttHk aps;uGufu a½Tta&mif;t0,feJY pdefta&mif;t0,f vkyf&ovdkyJ? NrdKUxJu aps;tvGefBuD;NyD; ta&mif;t0,f aES;ayr,fh NrdKUopfuawmh aygufaps; wpfckeJY ta&mif;t0,f ydkNyD; jrefw,f? ajruGufvGwfawGvnf; ½Sdaeao;wmrdkY udk,fhpdwfBudKufvnf; jyefaqmufvdkY &ygw,f? 'gayr,fhtckawmh vkyfief;tm; vHk;at;aeygw,f}} [k NrdKUopfü taqmufttHkrsm; udk,fwdkif aqmufvkyf a&mif;cscJhaom pDat'Daqmufvkyfa&;ukrÜPDrS Adokumynm½Sif OD;Zifrif;aqGu qdkonf/

]]odef; 500 uae odef; 700 0ef;usifqdk rEÅav;rSm udk,fydkif0if;? udk,fydkifwdkuf uav;eJY aeEdkifao;wmrdkY &efukefeJY,SOf&if trsm;BuD; oufomygao;w,f? odyÜHvrf; awmifbufqdkwmvnf; NrdKUopfvdkY rac:EdkifawmhbJ &yfuGufoefYoefYeJY tawmfpnfum; vmaeygNyD}} [k ¤if;u ajymonf/

odyÜHvrf;awmifbuf w? P tuGuf rsm;onf 1990 jynfhESpf0ef;usifu azmfxkwf csxm;cJhaom ajruGufrsm; jzpfonf/ ,cktcg Mum;vrf;oG,frsm;wGif 40 _ 60 ajr wpfuGufonf usyfodef; 100 0ef;usifrS 300 Mum;jzpfaeum vrf;rwef;bufürl wpfayywfvnfvQif usyfESpfaomif;rS oHk;aomif;cGJ 0ef;usifxd aps;jzpfaeaomf vnf; ta&mif;t0,f r½Sd[k ajryGJpm;wpfOD;u qdkonf/

]]ajrta&mif;t0,faps;uGufxJrSm odyÜH vrf;awmifbuf w? P xJu ajruGufawG odyfr½Sdawmhbl;? tvGefqHk; 10 uGuf 0ef;usifyJ½Sdr,f? 2004 rSm aqmufvkyf a&mif;cswJh olawG&JU aps;uGuf[m odyÜHvrf;ajrmufbuf &JrGefawmif ajruGufawGbufudk a½TUoGm;r,fvdkY cefYrSef;xm;Muw,f}} [k udkZifrif;aqGu ¤if;\ tjrifudk ajymjy onf/

&JrGefawmif &yfuGufonf rEÅav; wuúodkvfteD; odyÜHvrf;rBuD;ab;rSmyif&SdNyD; rEÅav;\ NrdKUv,faumif[k ac:aom aps;csdKESifh 10 rdkifcefYoma0;um 1994 aemufydkif;ü xyfrHazmfxkwfcJhaom ajruGufus,frsm; jzpfonf/ &yfuGuf oefYaomfvnf; ajrtedrfhydkif; tenf;i,f usa&mufum ajrzdkY&ef vdktyfaom tcufcJrsm;aMumifh ta&mif;t0,f aES;jcif;jzpfonf/