1365 ckESpf? ewfawmfvqef; 5 &uf/     2003ckESpf Edk0ifbmv 28&uf/        twGJá7 ? trSwfá139
 
 
 
  

tmqD,H-w½kwf vGwfvyfpGmukefoG,frI oabmwlnDcsuf-2

áNyKH;armifarmif
2003ckESpf Edk0ifbmv 28&uf/   twGJá7 ? trSwfá139
 

azmfjyyg*&yfzfudk Munfhjcif;tm;jzihf tmqD,HESihf w½kwf ESpfzufpvHk;\ ukefoG,frI yrmPwdk;wufvmonfudk awGUEdkifrSmjzpfNyD; tmqD,Hbufu w½kwfodkY ydkYukeftaetxm; ydkrdkrsm;jym;aeaom tajctaerSm ½Sdaeonf/ odkYaomf tmqD,Ha'owGif;rSm ½SdaomEdkifiHrsm;\ pD;yGm;a&;zGHUjzdK;wdk;wufrI tajcae uGmjcm;csuf½Sdaeao;aom tcsif;t&mudkvnf; arhxm;í r&ao;yg/ tmqD,Ha'otwGif; pD;yGm;a&; zGHUjzdK;wdk;wufrI tajctaeay:rSm tajccHNyD; tkyfpkzGJUMunfhrnfqdkygu tjrifhqHk;u pifumylESifh b½lEdkif;? 'kwd,tkyfpk rav;½Sm;ESifh xdkif;? wwd,u tif'dkeD;½Sm;ESifh zdvpfydkif? pwkw¬ taeESifh uarÇm'D;,m;? vmtdk? jrefrmESifh AD,uferfwdkYudk awGU&rnf jzpfygonf/

AD,uferfurl pD;yGm;a&;zGifhvSpfrIrsm;jyKvkyfNyD; tm;oGefcGefpdkufvkyfudkifaeaomaMumifh rMumcifrSmyif wwd,tkyfpk twGif; a&mufawmhrSmjzpfaMumif;vnf; ajymaeMuygonf/ þuJhodkY tmqD,Htkyfpkrsm; w½kwfESifh tjyeftvSef oGif;ukefxkwfukef a&mif;0,fMu&mrSm jcHKiHkMunfhvQif apmapmu wifjycJhouJhodkY tmqD,Hbufuomonf [kajymí&jcif;onf tmqD,H\ pD;yGm;a&;zGHUjzdK;wdk;wufNyD; EdkifiHrsm;aMumifhyif jzpfonf/ tmqD,H 4 [k ac:aom pwkw¬tkyfpk0if EdkifiHrsm; taeESifh w½kwfEdkifiHudk ydkYukefwifydkYEdkifwmxuf w½kwfEdkifiHuaeoGif;ukefrsm; trsm;BuD; wifoGif;ae&aom tajctaerSmyif ½Sdaeao;onfudk awGU½Sd&onf/ w½kwfEdkifiH\ aps;uGufonf 2005 ckESpfrSm tar&duef a':vm 450 bDvsH ½Sdvmvdrfhrnf cefYrSef;MuNyD; tmqD,Hu w½kwfodkY wifydkYaeaom aps;uGuf yrmPonf wkd;wufrIrsm; ½Sdaeonfqdkaomfvnf; vGefpGmrS enf;aeao;onf (w½kwf GDP \ 2 &mcdkifEIef;rS 3'or 5 &mcdkifEIef;) udk awGU&onfhtwGuf tmqD,HEdkifiHrsm; ydkrdkBudK;pm;ygu ydkrdk aps;uGuf &Edkifaom tvm;tvmrsm; ½SdaerSm aocsmygonf/

2001 ckESpf twGif;rSm tmqD,Ha'ou w½kwfEdkifiHodkY wifydkYcJUaom ydkYukeftrnfrsm;ESifh wefzdk;udk Z,m;twdkif; awGU½SdEdkifyg onf/

tu,fí tmqD,H-w½kwf Free Trade Agreement t& taumufcGef EIef;xm;rsm;udk avQmhcsvdkufygu tmqD,H\ ydkYukefrsm;onf (50 &mcdkifEIef;) txd wdk;wufvmEdkifonf[k qdkygonf/ 2003 ckESpfrSm FTA rwdkifrD wifBudK ajzavQmhrI (Early Harvest) tpDtpOft& t"du pdkufysdK;a&;u@rS trsdK;trnf 600 udkpwif jy|mef;EdkifcJhavonf/

odkYygaomfvnf; ,if;ta&wGufrSm 2001 ckESpfwGif tmqD,HESifh w½kwfEdkifiHwkdY ukefoG,frIjyKvkyfcJhaom pkpkaygif;ta&twGuf 2 'or 1 &mcdkifEIef; om ½Sdao;aMumif;udkvnf; od½Sd&onf/

tmqD,HESifh w½kwfpD;yGm;a&; yl;aygif;aqmif½GufEdkifaom u@rsm;rSm ukefoG,frI u@tjyif pdkufysdK;a&;? armfawmf,mOf ypönf;? ZD0enf;ynm? opfESifh opfxGufvkyfief; ? ynma&;? usef;rma&;? okawoe ESihf zGHUNzdK;wdk;wufrI? owif;qufoG,fa&; enf;ynmESifh c&D;oGm;vma&; vkyfief;rsm; jzpfygonf/

pdkufysdK;a&;u@qdkvQif tmqD,Ha'o pdkufysdK;a&;xGufukefrsm;rSm tylydkif;Zkefa'o xGufukefrsm;jzpfNyD; w½kwftaeESihfrl orydkif;Zkefa'o xGufukefrsm;jzpfojzifh tjyeftvSef vJvS,fwifydkYrI jyKEdkifayonf/

armfawmf,mOfypönf;rsm;ESifh ywfoufvQifvnf; tmqD,H a'oEdkifiHrsm;jzpfonfh rav;½Sm;ESifh xdkif;EdkifiHwdkYrSm tajccdkifNyD; vkyfief;rsm; jzpfayonf/ ZD0enf;ynmESifh okawoeESihf zGHUNzdK;wdk;wufrIvkyfief;rsm;rSm pifumyl? rav;½Sm;? b½lEdkif;ponfh tmqD,H\ wdk;wufNyD; EdkifiHrsm;taeESifh vkyfief;opfrsm; w½kwfESifh yl;wGJ azmfxkwfEdkifayonf/ ynma&; 0efaqmifrIudkvnf; pifumyl? rav;½Sm;EdkifiHrsm; taeESifY vuf½SdwGifyif w½kwfjynfrS ausmif;ol? ausmif;om;aygif; 50ç000 cefYudk ynmoifMum;cGifh ay;xm;NyD; a½SUqufvufNyD;vnf; ydkrdkwdk;wufrnfh tvm;tvmrsm; ½Sdaeygonf/

owif;qufoG,fa&; enf;ynmu@rSm tpOftvmtm;jzifh tdEd´,EdkifiHukdom pHjyK erlem,lcJhMuaom tavhtx ½Sdaeaomfvnf; w½kwfEdkifiH\ owif;qufoG,fa&; enf;ynmu@ zGHUNzdK;wdk;wufvmEdkifrI tajc taeukd atmufazmfjyyg *&yfzfwGifMunfh½Iygu tHhMoavmufatmif jrefqefEdkifaMumif; awGUjrif&onf/ ,if;*&yfzft& 2006 ckESpfrS w½kwfEdkifiH\ aqmhzf0JESifh uGefysLwm0efaqmifrI vkyfief;yrmPonf tdE´d,EdkifiHudk rSDvkeD;yg; tar&duefa':vm 25 bDvsH ausmftxd ½SdrSmjzpfaMumif; awGU&ayonf/ w½kwfEdkifiH\owif;qufoG,fa&;enf;ynm vkyfief;onf tdE´d,EdkifiHESifh rwlaomtcsufrSm tdE´d,EdkifiHu jynfyEdkifiHrsm; (txl;ojzifh taemufEdkifiHrsm;) \ vkyfief; tyfESHrI (Out - sourcing jobs) rsm;udk rSDcdk vkyfudkifae&ayr,fh w½kwfEdkifiHurl ,if;EdkifiHtwGif; vma&muf &if;ESD; jr§KyfESHMuaom EdkifiHpHkukrÜPDrsm;\ owif;qufoG,fa&;enf;ynm vkyfief;rsm;udk udkifwG,fvkyfudkif&onf ESihf yiftvkyfrsm; rEdkifEdkifavmufatmifjzpfay:vmrnf[k qdkygonf/

þowif; qufoG,fa&; enf;ynmvkyfief;rsm;udk udkifwG,f vkyfudkifEdkifzdkY w½kwfEdkifiHrSm owif; qufoG,fa&; enf;ynm ynm½Sif av;oef;xyfrH vdktyfrSmjzpfaMumif;vnf; od½Sd&ygonf/ ,cktcg tdkifbDtrfukrÜPD wpfckwnf;uyif w½kwfEdkifiH tESHUtjym;rSm owif;qufoG,fa&; enf;ynm ynm½Sif wpfodef;ausmfudk avhusifYoifMum;ay;ae&aMumif; awGUjrif&ygonf/ odkYjzpfonfhtwGuf tmqD,HEdkifiHrsm;taeESifh owif;qufoG,fa&; enf;ynm tajccHvkyfief;rsm;udk w½kwfEdkifiHrSm taumiftxnfazmf vkyfudkifEdkifrnfh tcGihftvrf;rsm; ½Sdaeygonf/

c&D;oGm;vma&;vkyfief; tajctaeudk Munfhrnf qdkvQif atmufazmfjyygZ,m; t& 2002 ckESpftwGif; tmqD,H a'o twGif;odkY ta½SUtm½SESifh awmiftm½Sa'orsm;rS 0ifa&mufcJhaom
c&D;onf tajctaeudk jrifawGU Edkifygonf/ tm;vHk;aom c&D;onfrsm; teuf w½kwfEdkifiHrS 0ifa&mufcJh aom c&D;onf OD;a&rSm trsm;qHk; jzpfaMumif; awGUjrifEdkifNyD; tmqD,H EdkifiHrsm; taeESifh w½kwf c&D;onfrsm; pdwf0ifpm; rnfh u@rsm;udkavhvm taumiftxnfazmfay; jcif;jzifh ,ckxuf ydkrdkNyD; qGJaqmifEdkifonfh tajc taersm; ay:xGef;vm rSm jzpfygonf/

tmqD,HESifhw½kwf EdkifiH tMum;pD;yGm;a&; yl;aygif;aqmif½GufEdkif a&;rSm t[efYtwm; jzpfapEdkifonfhudpö&yf rsm;udk oHk;oyfMunfh½I ygu (1) taumuf cGefEIef;xm;rsm; BuD;jrifh aejcif;? (2)taumuf cGefESifh rqdkifaom [efY wm;rIrsm;½Sdaejcif;? (3) pHEIef;owfrSwfcsufrSm uGJvGJcufcJrI ½Sdaejcif;? (4) 0efaqmifrI vkyf ief; u@rSmuefYowf csufrsm; rsm;jym;ae jcif;? (5) &if;ESD;jr§KyfESHrI rsm; tmrcHcsufrsm; ay;EdkifrIenf;yg;jcif;ESifh (6) jynf0ifcGifhADZm a&½Snf&½Sd&ef cufcJjcif; ponfwdkYjzpfaMumif; tmqD,Hu w½kwfodkY ajymMum;cJhonf/ txufyg tcsuftvuf rsm;tay: rlwnfNyD; tmqD,HESifh w½kwf pD;yGm;a&; yl;aygif;aqmif½GufEdkifrI oabmwlnDcsufudk a&;qGJMujcif; jzpfayonf/

,ckuJhodkY tmqD,HESifh w½kwfEdkifiHwdkY pD;yGm;a&; yl;aygif;aqmif½GufEdkif&ef oabmwlcsufrsm; jyKvkyfcJhonfh twGuf ESpfzuf pvHk;twGuf tusdK;aus;Zl;rsm; trSefyifjzpfouJhodkY ESpfzufpvHk; taeESifhvnf; jyKjyifajymif;vJoifhonfh udpö&yfrsm;udk &ifqdkifMu&rSmvnf; trSefyifjzpfayonf/ tmqD,H taeESifh w½kwfEdkifiHESifh tjyeftvSef tusdK;aus;Zl; ½SdMuap&ef aqmif½Guf&mrSm rdrdwdkYa'otwGif; jyKjyifajymif;vJrI rsm;udk yxr jyKvkyfoGm;Mu&rnf jzpfygonf/ ,if;wdkYteuf t"duusaom udpö&yfrSm tmqD,Ha'otwGif; pD;yGm;a&; yl;aygif; aqmif½Gufa&;udk t½Sdeft[kefjr§ifhum aqmif½GufNyD; tmqD,Ha'oudk wnfNidrf at;csrf;NyD; tvm;tvmaumif;rsm;ESifh t&nftcsif; jynfh0onfha'ojzpfap&ef OD;wnf vkyfudkifMu&efjzpfayonf/

xdkodkY vkyfudkifEdkif&ef twGuf tmqD,Ha'o acgif;aqmifrsm;u tmqD,HvGwfvyfpGm ukefoG,fa&;udk csrSwf xm;cJhMuayonf/ tmqD,HtaeESifh pD;yGm;a&;u@ twGuf tmqD,H vGwfvyfpGm ukefoG,fa&; oabmwlnDcsuf tygt0ifoabm wlnD csufrsm;? vkyfief;pOfrsm;udk rsm;pGm a&;qGJ cJhMuonf/

tqdkygoabmwlnDcsufrsm;? vkyfief;pOf rsm; trsm;pkrSm pm½Gufay:wGif yif½SdaeqJ jzpfNyD; vufawGU taumiftxnfazmfrI tydkif;rSmawmh tm;enf;aerIrsm; ½Sdaeao; onfudk awGUjrif&avonf/

Oyrm qdkvQif- CEPT Prgram qdkvQif vdkifemvkyfudkif&rnfholrsm;tay: qGJaqmifrI tm;enf;aejcif;? vGwfvyfpGm ukefoG,fa&; oabmwlnDcsufrSm taumufcGef EIef;xm;rsm; avQmhcs ½HkrQESifh rjzpfbJ tcGefESihf roufqdkifaom t[efYtwm;rsm;udkvnf; rsm;pGm ajz½Sif;&ef usefaeao;jcif;? tmqD,H&if;ESD; jr§KyfESHrIa'oudk taumiftxnf azmfa&;rSmvnf; aqG;aEG;yGJtqifhrSmyif ½Sdaeao;NyD; a&&maocsmrI r½Sdao;jcif; ponfwdkYudk tjcm;tjcm;aom oabmwlcsuf vkyfief; pOfrsm;pGm teufrS aumuf,l xkwfEkwf wifjy vdkuf&ygonf/

odkYjzpfí ,ckuJhodkY w½kwfEdkifiH\ pD;yGm;a&;wHcg;zGifh jyKjyifajymif;vJrI? tdE´d,EdkifiH\ tmqD,HESifU vGwfvyfpGm ukefoG,frI oabmwlnDcsuf vkyfudkifrnfhurf;vSrf; taumiftxnfazmfvmaerIrsm;\ tusdK;uGif;quf aumif;usdK;&v'frsm; &½dSEdkif&ef rdrdwdkY tmqD,Ha'otwGif; pD;yGm;a&;yl;aygif; aqmif½GufrI t½Sdeft[kef jr§ifhwifa&;ESifh ,if;odkY t½Sdeft[kef jr§ifhwifEdkifa&;twGuf vuf½Sd tcuftcJ t[efYtwm;rsm;udk azmfxkwf z,f½Sm;Edkifa&;wdkYudk aqmif½Guf taumif txnfazmfEdkif&ef ta&;wBuD;vkd tyfaeNyD jzpfaMumif; wifjytyfygonf/