1365 ckESpf? ewfawmfvqef; 5 &uf/     2003ckESpf Edk0ifbmv 28&uf/        twGJá7 ? trSwfá139
 
 
 
  

rkH½Gmav,mOfuGif;opf zGifhvSpf

áoefYpif
2003ckESpf Edk0ifbmv 28&uf/   twGJá7 ? trSwfá139
 

Edk0ifbm 16 &uf? we*FaEGaeYu a½ToHvGif [dkufa0;ukrÜPDrS wm0ef,l aqmufvkyf aom rHk½GmNrdKU½Sd av,mOfuGif;opf yxr tqifh zGifhvSpfyJGudk usif;ycJhonf/

,if;av,mOfuGif;opfonf ajy;vrf; t½Snfay 6ç000? tus,f ay 100 ½Sdí ausmufa&majrxk ½Spfvufrxlaom uGif; opfjzpfNyD; wpfzufvQif ay 200 pDus,f aom t½SdefowfpGef;rsm; yg½Sdonf/

Edk0ifbmv 27 &ufrSpí rHk½Gmav,mOf uGif;rSwpfqifh &efukefESifh rEÅav;NrdKUrsm;odkY wpfywf ESpfBudrfus jrefrmhavaMumif;ydkif av,mOfrsm; yHkrSefajy;qJGoGm;rnfjzpfonf/

rHk½Gmav,mOfuGif;opfudk 2002 ckESpf arvu pwifaqmufvkyfcJhNyD; 'kwd,qifh tjzpf ayt½Snf 8ç500 txd wkd;csJUazmuf vkyfoGm;rnf[k od&onf/

yxrtqifh uGif;opfzGifhyJGudk wdkif;rSL; AdkvfcsKyfomat;? ydkYaqmifa&; 0efBuD;Xme 0efBuD;AdkvfcsKyfvSjrifhaqGESifh jyefMum;a&; 0efBuD;Xme0efBuD; AdkvfrSL;csKyfausmfqef;wdkY wufa&mufcJhMuonf/